INSCRIPCIÓ A LA VISITA

DADES DEL CENTRE

Informació Bàsica de Protecció de Dades

De conformitat amb allò disposat a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, tant a escala nacional com europea, l’informem que les dades personals que ens faciliti a través del present formulari seran tractades per Grupo Cacaolat, S.L. (d’ara en endavant, “Cacaolat” o el “Responsable del tractament”), amb domicili social a Av. Francesc Macià 225, 08924 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Les dades personal seran tractades amb la finalitat de gestionar el desenvolupament, manteniment i control de la seva relació amb el Responsable del tractament i en concret per gestionar la visita del col·legi a Cacaolat. En facilitar les dades, l’interessat és conscient del tractament de les mateixes per aquesta finalitat.

Les dades personal a les que tingui accés el Responsable del tractament seran tractades durant el període necessari per gestionar i desenvolupar la seva visita a Cacaolat. Després d’aquesta, el Responsable del tractament conservarà les dades personal quan les mateixes deixin de ser pertinent per la finalitat mencionada, degudament bloquejades, per a la posada a disposició de les Administracions Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal durant el termini de prescripció de les accions que podessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o terminis de conservació previstos legalment. Un cop transcorreguts aquests terminis, el Responsable del tractament procedirà a la supressió física de les seves dades.

Li informem, que per exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió de dades, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a les mateixes, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, o a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, o retirar el seu consentiment quan el mateix hagi estat atorgat, ha de remetre una sol·licitud per escrit al Delegat de Protecció de Dades de Cacaolat, a la direcció de correu postal Av. Francesc Macià 225, 08924 Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la direcció info@cacaolat.com, adjuntant en ambdós casos a aquesta sol·licitud, còpia del seu DNI, NIF o document oficial que l’identifiqui.

Li informem que en aquells casos en els que es consideri oportú, podrà dirigir-se a l’Agència Española de Protecció de Dades amb la finalitat de salvaguardar el seus drets.


Per més informació podeu dirigir-vos a la nostra Política de Privacitat.

ENVIAR